ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์                  วิสัยทัศน์  “ ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     ราคากลางงานก่อสร้าง 
ราคากลางงานก่อสร้าง
ราคากลางงานก่อสร้าง  
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนทราย-บางไผ่ ซอย10 หมู่ที่ 3 ต.ดอนทราย(ตั้งแต่ กม.0+0.00-กม.0+400)เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมพิทย์ แสงวิจิตร หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงไม้ดินถนนดอนทราย-แหลมประดู่จำนวน 4สายเปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2562(กันเงินจากปี 2561)เปิดอ่าน
     ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทฺติกคอนกรีตสายลาดตาทา ม.1 ปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนอ้ายแขม หมู่ที่2 ตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     รายงานการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายหลังใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     รายงานสาเหตุจำเป็นรายละเอียดของการสืบโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายหลังใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     รายงานFactorF(โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายหลังใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เปิดอ่าน
     แบบปร.4,ปร.5,ปร.6โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายหลังใม่เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายหลังใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะในเขตตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนทราย-แหลมประดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ราคากลาง ครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาเหล็กพร้อมรางวี บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย หมู่ที่ 4(23/05/2560)เปิดอ่าน
     ราคากลาง 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายดอนทราย-บางไผ่ (ซอย 2) หมู่ที่ 2 (23/05/2560)เปิดอ่าน
     ราคากลาง 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายดอนทราย-บางไผ่ ซอย 10 หมู่ที่ 3 (23/05/2560)เปิดอ่าน
     ราคากลาง 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเรียบคลองตาฉาย หมู่ 2 ตำบลดอนทราย(17/03/2560)เปิดอ่าน
     ราคากลาง 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนดอนทราย-แหลมประดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย (17/03/2560)เปิดอ่าน
     ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนทรายลาดตาทา ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านดอนสะแก (12/10/2559)เปิดอ่าน
     ราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทราย-ลาดตาทา ซอย 3 หมู่ที่ 1(21/02/2560)เปิดอ่าน
     ราคากลาง โครงการถนน คลส.ซ.หมูจุ่ม ม.2 (23/03/2559)เปิดอ่าน
     ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนทรา-บางไผ่ ซ.12 ม.3 (23/03/2559)เปิดอ่าน
     ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.(28/09/2558)เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดอนทราย-บางไผ่ ซอย 1 หมู่ 2เปิดอ่าน
     ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางจำปี เงินรัตน์ หมู่3เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูน้ำคลองตาหอม หมู่ 1 ตำบลดอนทราย(04/07/2559)เปิดอ่าน
     ทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทราย-บางไผ่ ซอย 10 หมู่ 3 ตำบลดอนทราย ระยะทางยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร(08/02/2559)เปิดอ่าน
     4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย-บางไผ่ ซอย 5 หมู่ที่ 4 (16/11/2558)เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตสายหนองเวียน ม.2(16/11/2558)เปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนทราย-แหลมประดู่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 (6/11/2558)เปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณปากทางเข้าถนนสายดอนทราย-ลาดตาทาซอย 3 หมู่ 1 จำนวน 5 จุด(6/11/2558)เปิดอ่าน
สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.210.11.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 607,806

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 ตุลาคม 2563
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
                  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.